Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły - 6 grup po średnio 12 os. każda (3 grupy w okresie bieżącymi oraz 3 grupy w drugim okresie realizacji projektu), w terminach:

  • 07-10.2022 r. dla pierwszego okresu realizacji projektu;
  • 04-07.2023 r. dla drugiego okresu realizacji projektu.

na terenie woj. lubelskiego/podkarpackiego, w oparciu o regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem poczty, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem, który dojedzie w miejsce wskazane przez os. zainteresowaną udziałem w projekcie, w celu zapewnienia pomocy w zakresie poprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji i na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Proces rekrutacji do projektu będzie składać się z czterech etapów:

ETAP 1 Ocena formalna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie zerojedynkowej. Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone przez potencjalnego uczestnika dokumenty rekrutacyjne są kompletne oraz czy zostały poprawnie wypełnione. Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych dodatkowo na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy każdy/a z Kandydat/ka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie tj. czy:

- jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

- posiada status osoby pozostającą bez zatrudnienia;

- zamieszkuje (w rozumieniu KC) teren województwa lubelskiego lub podkarpackiego.

W przypadku uchybień formalnych Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatem w celu uzupełnienia danych w przeciągu 3 dni roboczych. W przypadku odmowy uzupełnienia kandydat zostanie odrzucony. 

ETAP 2 Kryteria dodatkowo punktowane (przy równiej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń). Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna przydzieli każdemu/ej z Kandydatów/tek na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu dodatkowe punkty za przynależność do poniższej grupy:

-  osoba o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 7 pkt.

-  osoba z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi – 10 pkt.

-  osoba długotrwale bezrobotna – 10 pkt

ETAP 3 Rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem/czką Projektu. Na tym etapie Kierownik/czka Projektu, na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz przebiegu samej rozmowy kwalifikacyjne, zbada poziom motywacji do zmiany sytuacji życiowej/zawodowej. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz dokumentów rekrutacyjnych Kierownik/czka Projektu oceni motywacje UP w skali od 0 pkt do 10 pkt.

ETAP 4 Etap ten za każdym razem wyłoni 12 osób na grupę, łącznie zostanie zrekrutowanych 6 grup / 72 osoby (w okresie bieżącym 3 grupy – 36 osób), sporządzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa po uwzględnieniu łącznych punktów z Etapu 2 i 3. W przypadku tej samej liczby punktów zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub pocztą tradycyjną (dodatkowo telefonicznie). Rezygnacja z udziału w projekcie nastąpi przez złożenie oświadczenia lub nieuzyskanie 80% obecności na specjalistycznym poradnictwie zawodowym, szkoleniu i stażu (w takim przypadku osoba będzie wykreślona z listy uczestników projektu, wyjątek: godziny usprawiedliwione z przyczyn niezależnych od uczestnika projektu). W przypadku rezygnacji lub wykreślenia danej osoby będzie rekrutowana do udziału w projekcie osoba z 1 miejsca na liście rezerwowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Ankieta badająca aktywność społeczno-zawodową

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o zwrot kosztów dojazdu (dokumenty składane po zakończeniu danych zajęć):

Zaświadczenie od przewoźnika

Oświadczenie dla osób dowożonych

Oświadczenie dla osób dojeżdżających własnym samochodem

 

UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj

Script logo