Uczestnicy

Grupę docelową projektu stanowi 36 osób (72 osoby w całym projekcie) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: min. 29 osoby (58 osób w całym projekcie) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności oraz max. 7 osób (14 w całym projekcie) z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa lubelskiego lub podkarpackiego, w tym:

• 20% tj. 7 osób (14 osób w całym projekcie) stanowią osoby bezrobotne;

10% tj. 4 osoby (8 osób w całym projekcie) stanowią osoby poszukujące pracy;

• 70% tj. 25 osób (50 osoby w całym projekcie) stanowią osoby bierne zawodowo;

 

Szczególnie zapraszamy:

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną / osoby z zaburzeniami psychicznymi;

osoby długotrwale bezrobotne;

osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

Script logo