Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (10 dni / 1 osoba tj. 10 sesji / 1 osoba)(2 sesje x 2h zegarowe indywidualna usługa doradcza, 2 sesje x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz 6 sesji x 2h zegarowe mentoringu dla każdego UP). W ramach zadania dla każdego UP opracowane zostaną Indywidualne Plany Drogi Życiowej i Zawodowej (IPDŻiZ) w formie Indywidualnych Planów Działania. Każdy uczestnik projektu zostanie szczegółowo zdiagnozowany przez doradcę zawodowego i psychologa w zakresie m.in. jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb szkoleniowych, motywacji, osobowości, relacji z innymi, nastawienia UP oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), ustalenie indywidualnej oceny zawodowej i celów, poznanie mocnych i słabych stron, ustalenie potrzeb szkoleniowych, rozpoznanie predyspozycji zawodowych i oczekiwań oraz opracowanie IPDŻiŻ. IPDŻiZ zostanie stworzony w oparciu o szczegółową diagnozę UP. Plan określi indywidualny pakiet usług dla każdego UP. Udział mentora (przez cały czas uczestnictwa w projekcie) posłuży w rozwiązywaniu indywidualnych problemów psychologicznych UP, wsparciu motywacji, mobilizowaniu do aktywności społecznej i zawodowej, niwelowaniu obaw związanych z rozpoczęciem przez UP karier w nowych zawodach i branżach. W wyniku realizacji wsparcia mentoringu uczestnik powinien zdobyć umiejętność podejmowania świadomych, ukierunkowanych na rozwój kariery działań, które pomogą mu w znalezieniu zatrudnienia.

2. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe-warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego (4 sesji/4dni po 6h zegarowych/1 grupa, łącznie 24h/grupa). W ramach zadania UP uzyskają albo rozwiną kompetencje niezbędne na rynku pracy w zakresie planowania ścieżki kariery. Zajęcia przyczynią się również do rozwoju umiejętności społecznych uważanych za istotne w sprawnym funkcjonowaniu w miejscu pracy, takich jak np.: rozwijanie kompetencji interpersonalnych, umiejętności współdziałania z ludźmi, radzenie sobie z trudnymi emocjami, asertywność w relacjach interpersonalnych czy zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Efektem ukończenia zaplanowanych w projekcie warsztatów będzie wzmocnienie kompetencji miękkich oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Każdy UP weźmie udział w następujących warsztatach:

  • Warsztat dotyczący zawodowych kompetencji interpersonalnych (6h zegar./2 dni/grupa 12 os.), przykładowe zagadnienia: komunikacja interpersonalna, adaptacyjność, pobudzanie kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialność w działaniach, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony itp.;
  • Warsztat dotyczący rynku pracy (6h zegar. /1 dzień/grupa 12 os.), przykładowe zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowych, metody podnoszenia kwalifikacji i kompetencji itp.
  • Warsztat dotyczący autoprezentacji (6h zegar./1 dzień/grupa 12 os.), przykładowe zagadnienia: prezentacja podczas rozmów rekrutacyjnych z pracodawcami, zasady prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstsze pytania na rozmowie, procesy rekrutacji, sposoby radzenia sobie ze stresem itp.

3. Pośrednictwo pracy (4h zegar. /2 dni po 2h zegarowe/osoba), przykładowe zagadnienia: nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla UP, określenie list potencjalnych pracodawców dla UP oraz pomoc UP w przygotowaniu aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy. Każdy UP otrzyma min. 2 oferty pracy dostosowane do swoich kwalifikacji, predyspozycji zawodowych oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych.

4 Szkolenia zawodowe. W ramach zadania, każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych (średnio 100h zegarowych/1uczestnik, tj . 20 sesji, czyli 20 dni po 5 godzin zegarowych/ 1 os). Szkolenia odpowiadać będą na zdiagnozowane potrzeby uczestników oraz na zapotrzebowanie na lubelskim/podkarpackim rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia w związku z tym Wnioskodawca pragnie dostosować szkolenia do aktualnego zapotrzebowania na podstawie dokumentów strategicznych dla danego województwa m.in. rankingu zawodów deficytowych, barometru zawodów, aktualnych ofert pracy, dostępnych raportów nt. sytuacji na rynku pracy oraz przede wszystkim na podstawie opracowanych IPD. Każde szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć teoretyczny i praktycznych dostosowanych godzinowo do danego szkolenia.

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba). Celem zadania jest nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z odbytym prze uczestnika projektu szkoleniem zawodowym dopasowanym do jego potrzeb podczas IPDŻiZ. Każdy uczestnik projektu odbędzie trzymiesięczny staż zawodowy. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Miejsca stażu dobierane będą dla uczestników z uwzględnieniem ich możliwości tj. dojazdu, sprawności itp. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (9,92/h netto)
•    stypendium stażowe (1649,34 zł netto/ miesiąc)
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik i/lub skrypt).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem i stażem

Script logo